Termes i condicions

OBJECTE

Mitjançant el present text posem a la disposició de tots els usuaris i clients les condicions d’ús i registre que són aplicable a la nostra plataforma de serveis en línia www.generacoco.org i als serveis que prestem, quedant reflectits en aquest tots els drets i obligacions que assisteixen a les parts.

Tots els usuaris que visiten o accedeixen a la nostra plataforma i/o que utilitzen algun dels serveis que posem a disposició, accepten les condicions d’ús i la política de privacitat, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que siguin incloses en el futur. En cas de no estar d’acord amb alguna de les condicions, pots donar-te de baixa del servei en qualsevol moment o en cas de no ser usuari registrat, abandonar la plataforma.

Al costat de les presents condicions, cadascun dels serveis prestat pot quedar regulat per condicions d’ús i registre de caràcter particular, sent obligatori en tot cas que l’usuari accepti les mateixes expressament abans de la seva utilització i/o contractació.

REGISTRE I ACCÉS D’USUARIS

1. PROCEDIMENT DE REGISTRE

Qualsevol usuari, sempre que tingui més de 18 anys i ostenti poder suficient en cas d’actuar en nom i representació d’algun tercer, sigui persona física o jurídica, pot registrar-se en la nostra plataforma.

Per a això únicament haurà d’accedir al formulari disposat a aquest efecte, introduir les dades sol·licitades i acceptar les condicions d’ús i registre, així com la política de privacitat que regiran la relació entre l’usuari i el prestador.

Mitjançant l’usuari i contrasenya introduïda durant el procés de registre l’usuari podrà accedir a la plataforma per a contractar i gestionar els seus serveis i informació, així com completar el seu perfil d’usuari.

CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA DE SERVEIS

1. INFORMACIÓ PRÈVIA APLICABLE A LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

De conformitat amb el que es disposa en l’article 23 i següents de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes subscrits per via electrònica produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment de totes dues parts i aquest pugui ser acreditat.

A aquest efecte, s’entendrà que el seguiment de totes les fases del procés de registre i si és el cas, l’abonament de la quantitat econòmica corresponent, implica necessàriament la prestació del consentiment exprés requerit per a la contractació del servei.

De la mateixa manera, i atenent el que es disposa en l’article 27 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa a la disposició dels usuaris, de manera prèvia a l’inici del procediment de contractació tota la informació relativa a aquest.

Les condicions de contractació indicades a continuació són d’aplicació directa a la contractació de tots els serveis posats a disposició a través del portal web www.generacoco.org, tret que expressament es disposi el contrari.

2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació dels serveis es duu a terme de forma completament electrònica a través de la nostra plataforma, sense que existeixi en cap moment presencia física de les parts i/o transacció física externa.

Qualsevol persona amb accés a Internet pot dur a terme la contractació, amb l’únic requisit previ d’haver-se registrat com a usuari, sent aquest essencial per a poder iniciar el procediment de contractació.

Les fases del procediment de contractació són visibles per als usuaris al llarg de tot el procediment de contractació. Poden diferenciar-se 3 fases:

• Identificació de l’usuari.

• Selecció del servei i forma de pagament.

• Confirmació del servei.

L’usuari únicament ha de seleccionar el servei que desitja adquirir i prémer el botó de compra disposat a aquest efecte. D’aquesta manera, donarà principi el procediment de contractació que seguirà sempre els passos anteriorment indicats per a tots els serveis disponibles.

Una vegada seleccionat el servei, la quantitat, els impostos aplicables, el preu total i el mitjà de pagament, la plataforma mostrarà a l’usuari un resum de la contractació realitzada, al costat de les condicions de contractació aplicables, que en tot cas hauran de ser expressament acceptades per l’usuari per a poder seguir el procés de contractació.

Una vegada marcada la casella d’acceptació de les condicions de contractació, en cas d’haver seleccionat com a forma de cap pagament dels mitjans electrònics, l’usuari serà directament redirigit a la plataforma de pagament externa corresponent per a realitzar el pagament, sense que www.generacoco.org tingui possibilitat d’accedir en cap moment a les dades de targetes de crèdit i/o sistemes de pagament de l’usuari.

La seguretat del procediment de pagament es troba garantida per part de l’entitat financera.

Una vegada finalitzada la contractació del servei, es mostrarà una pantalla resumeixen de la contractació realitzada.

En cas d’haver-se seleccionat el pagament mitjançant targeta de crèdit, aquest es durà a terme a través de la TPV del banc, plataforma completament aliena i independent del prestador.

En el termini màxim de 24 hores, el contractant del servei rebrà un correu electrònic en el qual es mostrarà tota la informació relativa al servei contractat. Aquest document és la confirmació que la contractació s’ha realitzat amb èxit, sent vàlida com a mitjà d’acreditació per a qualsevol tipus de reclamació, sempre que s’adjunti el justificant del pagament corresponent.

El prestador informa l’usuari que totes les contractacions realitzades quedaran registrades en un fitxer per al control i gestió de contractacions, en el qual quedaran reflectits al costat de la informació dels serveis contractats, informació addicional per a garantir la seguretat i evidència de la correcta realització del procediment.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari, es compromet durant la vigència del contracte actual a:

• No utilitzar la plataforma o qualsevol dels elements que la integrin, per a desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions programari en la mesura en què estiguessin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualssevol altres d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a la disposició de tercers.

• No sotmetre la plataforma o qualssevol dels seus elements, a activitats encaminades, directament o indirectament a la descompilación del seu programari, que impliquin el seu sotmetiment a operacions de naturalesa inversa a les que van determinar la seva construcció o que, en últim terme, constitueixin o puguin constituir operacions d’enginyeria inversa, descompilación o desencadellat. Cap dels apartats del contracte actual podrà entendre’s com una autorització d’accés al codi font de la plataforma.

• No publicar la plataforma, ni utilitzar-la com a sistema de gestió i intercanvi d’informació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o a l’ordre públic, contrària als drets d’autor i/o de propietat industrial.

• No sotmetre a la plataforma a càrregues de treball orientades a la desestabilització d’aquesta, trobant-se entre aquestes, atacs de denegació de servei (DDoS) o situacions semblants. En cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei acordat, no serà aplicable, sent considerada una situació d’emergència, no assumint per tant Fundació Privada Catalana Per A LA Prevenció De Residus I El Consum Responsable responsabilitat cap per la falta de disponibilitat del servei.

• No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma en línia idèntica o semblant a la posada a disposició per part de www.generacoco.org, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial que el prestador ostenta sobre la plataforma.

• No traduir, adaptar, millorar, transformar, modificar ni corregir la plataforma o qualsevol dels elements que la integrin, no podent incorporar la mateixa a #altre programari o portals propis o proveïts per tercers.

• No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que el prestador, com a legítim titular dels drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i TM, etc.) ja fora en la pròpia plataforma com en el material associat.

• Acceptar que www.generacoco.org pugui introduir en el lloc web publicitat contextualitzada o no.

• Abonar les quantitats econòmiques expressament indicades en el contracte actual dins del termini i en la forma escaient.

• Posar en coneixement del prestador qualsevol fet o situació que hagués ocorregut que pogués posar en risc la seguretat en l’accés per part d’usuaris autoritzats.

• Queda prohibit forçar fallades o buscar bretxes de seguretat en la plataforma.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

Estem profundament compromesos que els nostres serveis funcionin correctament i conforme a les condicions acordades amb els nostres usuaris. No obstant això, a vegades és possible que es produeixin, especialment per la intervenció de tercers mal intencionats, situacions que poguessin provocar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació us indiquem aquelles situacions en les quals no ens fem responsables de les actuacions dels usuaris, assumint aquests totes les responsabilitats derivades:

• En cas que aparegui publicada en la plataforma informació que no hagués estat allotjada per part nostra o que si és el cas hagués estat publicada per un tercer aliè a l’organització.

• En cas que la plataforma no es trobi operativa per raons tècniques imputables a tercers o causes imprevisibles i/o de força major.

• En cas que l’usuari emmagatzemi o qualsevol tercer, difongui, publiqui o distribueixi en la plataforma qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que vagi contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.

• En cas que l’usuari o qualsevol tercer utilitzi la plataforma per a introduir dades, virus, codi maliciós, maquinari o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic, i es causin danys als sistemes d’altres usuaris.

Els serveis posats a disposició i comercialitzats a través de www.generacoco.org són proveïts per part de terceres companyies alienes i completament independents del prestador. Per això, www.generacoco.org no es fa responsable en cas de les fallades puntuals en la continuïtat del servei o si és el cas en la falta de disponibilitat puntual d’aquest.

En cas que els serveis contractats per part de l’usuari no es trobin disponibles durant un termini de més de 72 hores des del moment de la notificació de la incidència, l’usuari queda facultat per a sol·licitar al prestador la rescissió del contracte actual i la devolució de les quantitats econòmiques corresponents als serveis no gaudits, que seran degudament reemborsades a través del mateix mitjà que hagués estat realitzat el pagament inicial o si és el cas mitjançant transferència bancària.

En cas que qualsevol dels continguts accessibles a través de la plataforma fossin contraris a la normativa vigent, ens comprometem a procedir a la seva retirada immediata, tan aviat tinguem coneixement i corroborem els fets.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Des de www.generacoco.org estem profundament compromesos amb la protecció dels drets de propietat intel·lectual. És per això que hem establert les següents condicions i polítiques:

1. RELATIUS A LA PLATAFORMA EN LÍNIA

El prestador garanteix a l’usuari que és el legítim propietari de la plataforma i que aquesta no es troba immersa en cap mena de disputa legal prèvia a la signatura del contracte actual.

L’usuari reconeix expressament que el prestador ostenta tot dret, títol i interès sobre la plataforma i els desenvolupaments informàtics associats al servei, així com sobre tots els seus mòduls, modificacions i actualitzacions i sobre qualsevol element i/o funcionalitat que fos desenvolupada sobre aquesta, amb independència de si aquest ha estat sol·licitat per l’usuari o no. A aquest efecte, s’inclou sense cap limitació, el reconeixement de la titularitat del prestador de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, i/o industrial, podent explotar la plataforma, sense cap restricció de naturalesa temporal, territorial, relativa a mitjans de difusió o modalitats d’explotació i sense més limitacions que les establertes en les lleis.

L’estructura, característiques, codis, mètodes de treball, sistemes d’informació i intercanvi d’aquesta, eines de desenvolupament, know-how, metodologies, processos, tecnologies o algorismes que constitueixin i/o puguin constituir la plataforma, són propietat exclusiva del prestador, trobant-se degudament protegits per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i/o industrial, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari, sense que existeixi el previ consentiment exprés per part del prestador.

De la mateixa manera, tots els manuals d’ús, textos, dibuixos gràfics, bases de dades, que complementen la plataforma i/o els materials associats a aquesta, són propietat del prestador, sense que pugui ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari.

La posada a disposició en mode servei de la plataforma o el mer accés per part de l’usuari no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat, ni la concessió d’un dret d’ús a favor de l’usuari diferent de l’expressat en aquestes condicions.

Amb la finalitat que l’usuari pugui utilitzar la plataforma, propietat exclusiva del prestador, aquesta cedeix en virtut del contracte actual una llicència d’ús a favor de l’usuari de caràcter no exclusiu, d’àmbit temporal limitat a cada període de connexió, d’àmbit espacial il·limitat en la mesura en què pot accedir-se des de qualsevol equip amb Internet, intransferible, revocable i no sublicenciable.

En qualsevol cas, queda absolutament prohibida qualsevol tipus de reproducció, imitació, transmissió, traducció, modificació, elaboració d’obra derivada i/o comunicació pública, amb independència del mitjà emprat per a això, assumint en cas contrari l’usuari infractor totes les responsabilitats directes o derivades que poguessin arribar a produir-se.

Per a qualsevol aspecte que no es trobi expressament reconegut en el contracte actual, s’entendrà reservats tots els drets a favor del prestador sent necessària l’autorització escrita per part d’aquest per a poder dur-ho a terme.

2. RELATIUS ALS CONTINGUTS I INFORMACIÓ DELS USUARIS

Tots els continguts i informacions publicades o gestionats per part dels usuaris en la plataforma són propietat exclusiva d’aquest, sent www.generacoco.org un mer prestador de serveis de la societat de la informació encarregat de l’emmagatzematge de dades.

El prestador no rep cap mena de dret de propietat intel·lectual pel fet que l’usuari els allotgi o gestioni en la seva plataforma, per la qual cosa en cap cas podrà tractar-los per a fins diferents als directament relacionats amb la prestació dels serveis efectivament contractats.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització de la plataforma i durant la prestació dels serveis seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la Política de Privacitat, que tot usuari ha d’acceptar expressament i de manera prèvia per a poder registrar-se.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepten de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint-li en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat.

CONDICIONS TEMPORALS

Les presents condicions entraran en vigor en la data de la contractació del servei i tindran una durada d’un any, renovant-se de manera tàcita per períodes anuals.

Qualsevol de les parts podrà donar per finalitzat el contracte actual mitjançant comunicació expressa i escrita a l’altra part, almenys amb 30 dies d’antelació a l’inici del període següent.

No obstant això, aquells serveis que siguin de consum i que siguin contractats en paquets o promocions, podran tenir una durada determinada i específica inferior a la indicada, que en tot cas serà mostrada abans de procedir a la contractació.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Les tarifes aplicables a cadascun dels serveis oferts a través de la plataforma seran exclusivament aquelles que es trobin publicades en la plataforma en línia, sent aquestes les únicament vàlides, excepte error tipogràfic o de transcripció, cas en el qual el prestador es compromet a modificar-les immediatament.

En cas que la modalitat de pagament sigui mitjançant domiciliació bancària, l’usuari accepta expressament que el prestador realitzi periòdicament en els terminis indicats, els càrrecs econòmics corresponents en el compte bancari de l’usuari.

El prestador es reserva el dret a anul·lar les contractacions realitzades durant el termini de 7 dies des del moment de la seva realització en cas que detecti l’existència d’errors tipogràfics o de transcripció en el preu i/o els impostos aplicats a la transacció.

El prestador es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus de modificació sobre les tarifes de cada servei, comprometent-se aquest a publicar-les en la plataforma de manera visible per als usuaris. Excepte disposició en contra, la modificació de tarifes no tindrà caràcter retroactiu.

Tots els serveis contractats seran degudament facturats i abonats de manera prèvia a la prestació dels serveis o a mes vençut, depenent de la modalitat de contractació emprada.

Les quantitats econòmiques únicament podran ser abonades mitjançant domiciliació bancària o mitjançant targeta de crèdit, no comptant en cap moment el prestador amb accés a cap dada bancària o de les targetes de crèdit.

Totes les tarifes es veuran incrementades amb l’import corresponent als impostos vigents en la data d’emissió de la factura, quedant degudament reflectits en el resum de cada compra.

FORMES DE PAGAMENT

Les formes de pagament admeses a la botiga en línia són:

• Targeta de crèdit

DRET DE DESISTIMENT

Sobre la base del que es disposa en l’art. 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, s’exclou el dret de desistiment degut al següent motiu:

• Servei ja iniciat i pèrdua del dret de desistiment una vegada executat per complet.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

El client podrà cancel·lar la comanda sense cap càrrec i sense aportar cap raó, havent de contactar al més aviat possible amb atenció al client en el telèfon: , o a través de la següent adreça de correu electrònic: , l’horari d’atenció del qual al públic és de: .

Si la comanda no ha sortit dels nostres magatzems, el cancel·larem sense problema, però si la comanda ja està de camí, haurem d’esperar a rebre’l de tornada i una vegada confirmada la recepció d’aquest, es retornarà l’import del producte menys les despeses d’enviament i la devolució serà portada en la mateixa forma de pagament utilitzat en la compra.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractats conformement al que s’estableix en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web es consent el tractament d’aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

MODIFICACIONS

EL PROPIETARI es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Encara que EL PROPIETARI posarà els seus majors esforços a mantenir actualitzada i lliure d’errors la informació continguda en la Web, no ofereix cap garantia respecte de la seva exactitud i posada al dia. Tampoc està garantida l’obtenció de cap resultat o fi concreta, per la qual cosa l’accés i utilització de la Web, és d’exclusiva responsabilitat dels usuaris i clients.

ACCIONS LEGALS

EL PROPIETARI perseguirà l’incompliment d’aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda de la Web o dels seus continguts, les infraccions dels drets que li corresponguin a ella o als seus llicenciadors, especialment els de Propietat Intel·lectual i Industrial, exercitant totes les accions, civils i penals, que li puguin correspondre en Dret.

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Així mateix, en els termes que es recullen en l’article 14 del Reglament UE 524/2013, sobre resolució de litigis en matèria de consum, es proporciona un enllaç directe a la plataforma de resolució de litigis en línia: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte que pogués sorgir, derivat d’aquests termes o condicions, resultarà d’aplicació la Llei Espanyola. La resolució dels conflictes judicials se sotmetrà a la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari o client.